Academic staff

M.A. Ada Paprocka

Main research interests:

Constitutional adjudication; human rights and the systems of their protection; case law of the European Court of Human Rights with emphasis on the issue of anti-discrimination law, political rights and the methodology of adjudicating cases; impact of the case law of the European Court of Human Rights on national legal system; judicial dialogue; legal instruments for counteracting political extremism

Selected publications:

Articles and book chapters:

 • Argument komparatystyczny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [Comparative Argument in the case-law of the Constitutional Tribinal of Poland], „Państwo i Prawo” 2017, no. 7, p. 37–54.
 • Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako środek zapewniający ochronę jednostek przed skutkami stosowania sankcji za naruszenie nienotyfikowanego przepisu technicznego [An application to the ECtHR as a remedy against the application of sanctions for a violation of an unnotified technical provision] in: Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, M. Taborowski (ed.), Warszawa 2016, p. 399–408.
 • Kontrola celów partii politycznych. Wyrok z dnia 8 marca 2000 r., Pp 1/99. Komentarz [Review of the aims of political parties. The judgment of 8 March 2000, case no. Pp 1/99. Commentary] in: Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek (eds.), Warszawa 2016, p. 328–342
 • Ochrona przed dyskryminacją ze strony podmiotów prywatnych jako pozytywny obowiązek państwa – uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [Protection against discrimination by private parties as a positive obligation of the state – remarks on the case-law of the ECtHR] in: Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, A. Młynarska-Sobaczewska and P. Radziewicz (eds.), „Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego” vol. LVI, Warszawa 2015, p. 209–225.
 • Creating an identity of the “European democratic society”? – margin of appreciation vs. the ECtHR’s dynamic interpretation of the European Convention on Human Rights [w:] IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16-20 June 2014) Contributions by Polish Scholars, K. Budziło (ed.), „Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego” vol. LV, Warszawa 2015, p. 149–170 [in English, available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2666261].
 • [with M. Ziółkowski] Advisory opinions under Protocol No. 16 to the European Convention on Human Rights, „European Constitutional Law Review” 2015, no. 2, p. 274–292 [in English, available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2669419]
 • [with E. Łętowska and I. Rzuciło-Grochowska] Podstawy uzasadniania w prawie konstytucyjnym i międzynarodowym [Basis for reasoning in the constitutional and international law], in: Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, I. Rzuciło-Grochowska, M. Grochowski (eds.), Warszawa 2015, p. 15–42.
 • Budowanie tożsamości europejskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [Building European Identity in the Case-Law of the ECtHR], „Państwo i Prawo” 2014, no. 12, p. 20–37.
 • [with M. Ziółkowski] Opinie doradcze w świetle Protokołu nr 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [Advisory opinions under Protocol No. 16 to the European Convention on Human Rights], „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, no. 10, p. 15–23.
 • Konstytucja RP wobec ekstremizmu politycznego – potencjalne problemy dla orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów [Polish Constitution and the political extremism – potential problems for the Constitutional Tribunal] in: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, S. Biernat (ed.), Warszawa 2013, p. 179–186.
 • Wpływ orzecznictwa ETPCz na rozumienie konstytucyjnych praw i wolności Polsce – kilka uwag na marginesie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [The impact of the case-law of the ECtHR on the understanding of the constitutional rights and freedoms – a few remarks on the jurisprudence of the Constitutional Tribunal] in: XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi, M. Zubik (ed.), Warszawa 2012, p. 76–89.
 • [with M. Ziółkowski] Zaniechanie prawodawcze jako potencjalny przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego w świetle zasady nadrzędności Konstytucji oraz doświadczeń trybunałów międzynarodowych [Legislative omission as a potential object of control by the Constitutional Tribunal in the light of primacy of the Constitution and the experiences of international courts] in: Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja, K. Budziło (ed.), Warszawa 2010, p. 277–316.

Case comments:

 • Pozytywny obowiązek uregulowania statusu prawnego związków osób tej samej płci – glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 21.07.2015 r. w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom (skargi nr 18766/11 i nr 36030/11) [Pozitive obligation to regulate legal status of same-sex relationships – case comment to the judgment of the ECtHR of 21 July 2015 in the case Oliari and others v. Italy (case nos. 18766/11 and nr 36030/11), „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, no. 4, p. 36–41.
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 VI 2014 r., I KZP 14/14 [wznowienie postępowania karnego po wyroku ETPC] [Case comment to the decision of the Supreme Court of 26 June 2014, case no. I KZP 14/14 – concerning reopening of criminal proceedings following a judgment of the ECtHR], „Państwo i Prawo” 2015, no. 10, p. 129–136.
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 XI 2010 r., III CZP 16/10 [dot. wznowienia postępowania cywilnego po wyroku ETPC] [Case comment to the decision of the Supreme Court of 30 November 2010, case no. III CZP 16/10 – concerning reopening of civil proceedings following a judgment of the ECtHR], „Państwo i Prawo” 2011, no. 7-8, p. 153–159.
 • Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2007 r., sygn. akt Pp 1/07 [Case comment to the decision of the Constitutional Tribunal of 17 December 2007, case no. Pp 1/07], „Przegląd Sejmowy” 2008, no. 3, p. 232–243.

Books:

 • [as one of the co-authors] Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych TK i wybranych sądów [Constitution of the Third Republic in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal and selected courts], pod red. M. Zubika, wyd. 1 Warszawa 2008, ss. 932; wyd. 2 Warszawa 2011, pp. 966.
 • [editor, with z M. Zubik and R. Puchta] Konstytucja w dobie europejskich wyzwań. Drugi Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego [Constitution in the Times of European Challenges], Warszawa 2010.

Other publications and expert opinions:

 • Delegalizacja organizacji skrajnych – standardy Rady Europy i wnioski dla polskiej praktyki [Delegalisation of extremist organisations – Council of Europe’s standards and their consequences for Polish practice, Warszawa 2013, pp. 12 [a leaflet issued by an association „The Open Republic” as a part of research project „Extremist organisations in democratic state and society 2012-2013”].
 • Delegalizacja organizacji skrajnych – dotychczasowe próby i postulaty na przyszłość [Delegalisation of extremist organizations – current practice and prosposals for the future], Warszawa 2013, pp. 18 [a leaflet issued by an association „The Open Republic” as a part of research project „Extremist organisations in democratic state and society 2012-2013”].