Academic staff

Ph.D Katarzyna Kubuj

Research interests:

Institutions of Polish constitutional law; parliamentary law; constitutional law of France

Participation in an international research project:

Forum International sur la Constitution et les Institutions politiques, Uniwersytet w Lille, Francja

Selected publications:

 • Konstytucja V Republiki Francuskiej z 1958 roku wobec Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Europejskiego Nr 1(5)/1999
 • Reformowanie sądownictwa i prokuratury, [w:] Druga fala polskich reform, L. Kolarska-Bobińska (red.), Warszawa 1999
 • Artykuł 41 Konstytucji francuskiej z 1958 roku – kilka uwag na tle książki E. Olivy: „L’article 41 de la Constitution du 4 octobre 1958. Initiative législative et Constitution. (Economica – PUAM, 1997), Przegląd Sejmowy Nr 1(36)/2000
 • Zasada laickości we Francji, Prawo i Życie, Nr 1/2001
 • Miejsce prawa wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji, Studia Prawnicze Nr 3-4/2001
 • Francja, [w:] Parlamenty a integracja europejska, (red.) M. Kruk i E. Popławska, Warszawa 2002
 • Wpływ francuskiej Rady Stanu na kształt prawa w państwie, [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. dr hab. Wojciecha Sokolewicza , pt.: „Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna-Prawo-Praktyka”, M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak (red.), Warszawa 2002
 • Francja: Odpowiedzialność karna Prezydenta V Republiki Francuskiej (glosa do orzeczenia Sądu Kasacyjnego z dnia 10 października 2001), Przegląd Sejmowy Nr 3/2002
 • Marszałek Sejmu na straży jakości ustaw, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, J. Wawrzyniak (red.), Warszawa 2005
 • Implementacja prawa wspólnotowego na tle doświadczeń Francji, Warszawa 2006
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka, [w:] System organów ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe instytucje, M. Kruk (red.), Warszawa 2006, 309-330; wyd. 2 Warszawa 2008
 • Rzecznik Praw Obywatelskich, [w:] System organów ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe instytucje, M. Kruk (red.), Warszawa 2006, s. 262-282., wyd. 2, Warszawa 2008
 • Konstytucyjne podstawy uczestnictwa państwa w integracji europejskiej na tle porównawczym, [w:] Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasady współczesnego państwa prawnego. Zagadnienia wybrane, M. Kruk (red.), Warszawa 2006, s.63-98
 • Przejęcie przez inny organ kompetencji Marszałka Sejmu dotyczących ustalania porządku dziennego posiedzenia, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Nr 4 (12) 2006/1 (13) 2007, s. 35-41
 • Uprawnienia kontrolne Najwyższej Izby Kontroli wobec sądów, Przegląd Sejmowy Nr 1/2007, s. 21-34
 • Zgłaszanie poprawek do projektu ustawy budżetowej, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu No 3 (15) 2007, s. 9-19 (ten sam artykuł [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, W. Odrowąż-Sypniewski (red.), Warszawa 2010, t. I, s. 474-483)
 • Zasady zmiany konstytucji Księstwa Monako, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, (red.) R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa 2008, s. 233-239
 • Odpowiedzialność karna Prezydenta V Republiki Francuskiej, Przegląd Sejmowy No 6/2008, s. 71-86 (ten sam artykuł [w:] 50 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. Związki konstytucjonalizmu francuskiego i polskiego, M. Granat, K. Wojtyczek (red.), Warszawa 2011)
 • Prezydent może, musi czy powinien ratyfikować umowę międzynarodową? Kilka słów na tle ratyfikacji Traktatu z Lizbony, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, M. Laskowska, J. Wawrzyniak (red.), Warszawa 2009, s. 468-474
 • Opinia w sprawie wybranych aspektów prawnych ratyfikowania umowy międzynarodowej, Przegląd Sejmowy Nr 1/2009, s. 157-164
 • Komentarz do niektórych artykułów Konstytucji RP z 1997 r. – opracowanie następujących haseł: małżeństwo (a. 18), dobro rodziny (a. 71), ochrona i opieka macierzyństwa (a. 18), ochrona i opieka małżeństwa (a. 18), ochrona praw dziecka (a. 72), ochrona i opieka rodzicielstwa (a. 18), ochrona i opieka rodziny (a. 18), prawa rodzicielskie (a. 48), prawo do szczególnej opieki dla kobiet ciężarnych i matek (a. 71), prawo do szczególnej opieki rodzin w trudnej sytuacji (a. 71); [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009
 • Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, K. Kubuj, J. Wawrzyniak (red.), Warszawa 2010
 • Tryb zmiany Konstytucji V Republiki Francuskiej (zagadnienia proceduralne), [w:] Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, K. Kubuj, J. Wawrzyniak (red.), Warszawa 2010
 • Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, K. Kubuj, J. Wawrzyniak (red.), Warszawa 2011
 • Europeizacja konstytucji w świetle zmian Konstytucji V Republiki Francuskiej, [w:] Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, K. Kubuj, J. Wawrzyniak (red.), Warszawa 2011
 • Opinia prawna na temat kontroli konstytucyjności prawa wtórnego Wspólnot/Unii Europejskiej na przykładzie Francji, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2011, nr 3(31), s. 63-78
 • Decyzja francuskiej Rady Konstytucyjnej w sprawie Traktatu z Lizbony w świetle wcześniejszych orzeczeń dotyczących integracji europejskiej, Studia Prawnicze KUL 2(46)
 • Dwuizbowość parlamentu. Rozwiązania ustrojowe przyjęte w Konstytucji RP z 1997 r., Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2012, nr 4(36), s. 238-246
 • Kilka uwag o zmianach Konstytucji V Republiki Francuskiej, [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, S. Bożyk (red.), Białystok 2013, s. 327-335
 • Konstytucyjna koncepcja mandatu parlamentarnego w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, M. Kruk (red.), Warszawa 2013
 • Sfery działalności posła-przedstawiciela, [w:] Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, M. Kruk (red.), Warszawa 2013
 • „Representational mandate in Polish Deputies’ practice”, współredakcja M. Kruk, M. Godlewski, M. Laskowska, M. Olszówka, J. Zaleśny, Warszawa 2013
 • Dylematy wokół obywatelskiego „prawa do referendum”, [w:] Konstytucja. Rząd. Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, P. Radziewicz (red.), Warszawa 2014, s. 135-152
 • Priorytetowe pytania prawne francuskich sądów o zgodność z konstytucją, Przegląd Sejmowy Nr 1/2014, s. 79-93
 • Komentarz do art. 27-29, art. 34, art. 36 Konstytucji RP z 1997 r., [w:], Konstytucja. Komentarz, t. I, M. Safjan, L. Bosek (red.), Warszawa 2016
 • Kontrola dopuszczalności projektu ustawy, współaut. M. Laskowska, [w:] Kontrola legalności ustawy w Sejmie, P. Radziewicz (red.), Warszawa 2015
 • Instytucja poprawki legislacyjnej a kontrola legalności ustawy, współaut. M. Laskowska, [w:] Kontrola legalności ustawy w Sejmie, P. Radziewicz (red.), Warszawa 2015
 • Komentarz do artykułów 27, 28, 29, 34, 36 [w:] Konstytucja RP. Komentarz. Tom I, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
 • Rapport Pologne, [w:] La designation des gouvernants, J. P. Derosier (red.), Paryż 2017
 • Rapport Pologne, [w:] L’initiative de la loi, J. P. Derosier (red.), Paryż 2018

Contact

 • tel.

Office hours

Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences

Nowy Świat 72 (Staszic Palace)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl