Academic staff

Prof. Dr Marek Andrzejewski (unpaid leave)

Interests of research:

Civil law, with particular emphasis on family and inheritance law, including, in particular, the legal protection of the child and the family, including the relationship between children’s and parents, including maintenance obligation, parental responsibility, foster care, and the administration of justice in family matters, social security law

Current grants:

Head and Co-author: The minor child, parents and the state. Contemporary Polish legal conditions for implementation of the principles of the child’s best interests and participation (National Science Centre, UMO-2015/19/B/HS5/03014, field of research: child in foster care)

Selected bibliography:

 • Piecza zastępcza, w: T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze, tom 12 Systemu Prawa Prywatnego p. red. Z. Radwańskiego, wydanie 2., Warszawa 2012
 • Sędzia rodzinny – uwagi w kontekście poszukiwania modelu rozwiązywania rodzinnych problemów prawnych, w: P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik (red.), Proces Cywilny. Nauka, kodyfikacja, praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012
 • „Obowiązek alimentacyjny” i „Piecza zastępcza” w: H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wydanie 2., Warszawa 2013
 • redaktor: Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, Toruń 2013
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze, wydanie 5. poprawione i uaktualnione, Warszawa 2014
 • Relacja rodzice i inne osoby dorosłe a dzieci w świetle nowych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i niektórych innych ustaw (wybrane problemy),
  Acta Iuris Stetinensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014 (Nr 6), M. Andrzejewski (red.)
 • Dyscyplinowanie dłużników alimentacyjnych (rozważania na tle dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących odbierania im prawa jazdy), w: J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, tom I, Toruń 2015
 • Obowiązek alimentacyjny a uprawnienia do świadczeń socjalnych (w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 12/12 dotyczącego świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych), w: M. Nazar (red.), Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, Lublin 2015
 • Legal and axiological standards in the functioning of foster care in Poland, Horyzonty Wychowania [Horizons of Education] 2015, vol. 15, No 29, Opieka kompensacyjna [Foster care], redaktor numeru: M. Prucnal-Wójcik
 • Ochrona prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny w prawie polskim (wybrane problemy), który ukazał się w: ks. W. Góralski (red.), Ius connubii – ochrona i ograniczenia w prawie międzynarodowym, polskim i kanonicznym, Płock 2016
 • Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – komentarz prawny, w: A. Czerederecka (red,), Standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, IES im. Prof. dra Jana Sehna, Kraków 2016
 • O potrzebie reformy polskiego prawa rozwodowego, Studia Prawnicze 2016

Contact

Office hours

unpaid leave

Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences

Nowy Świat 72 (Staszic Palace)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl