Academic staff

Ph.D Beata Czarnecka-Dzialuk (unpaid leave)

Research interests:

Criminology (restorative justice, mediation, responses to juvenile offending and maladjustment, applying penal measures, probation measures).
Lecturing victimology at Division of Criminology at Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk, and restorative justice at post-graduate studies at Catholic University in Lublin.

Lecturing:

On restorative justice and mediation issues to postgraduate students at the Catholic University of Lublin; classes on mediation in juvenile cases given at Lazarski University in Warsaw as part of their “Negotiation and Mediation” postgraduate studies for two years, and in 2014 at postgraduate studies “Mediation and Negotiations” at the PEDAGOGIUM – Warsaw School of Education and Social Sciences; mediation lessons as part of the training for judges, prosecutors and mediators; classes on juvenile law hold at Junior School.
Doctoral dissertation “Postępowanie przed sądem rodzinnym w sprawach o czyny karalne nieletnich” [Family Court Proceedings in Juveniles’ Punishable Act Cases] has been awarded in the competition of the “Państwo I Prawo”

Managed projects:

“Ewaluacja projektu eksperymentalnego programu mediacji w sprawach nieletnich o czyny karalne” [Evaluation of the experimental programme of mediation in juvenile cases of punishable acts] – State Committee for Scientific Research Grant No. 1 HO2A00313.

Co-ordinated projects:

“Stosowanie w praktyce programów sprawiedliwości naprawczej: współpraca brytyjsko-polska w świetle standardów międzynarodowych” [Putting restorative justice programmes into practice: British-Polish cooperation in the light of international standards] – agreement between the British Academy and the Department of Criminology, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences 2004–2006.

Other projects:

 1. Victim-offender mediation: organization and practice in the juvenile justice systems jointly funded by the Italian National Research Council (CNR) and the European Commission – Grotius Programme 2002-2004 (JAI/2002/GRP/029) conducted in 2002–2004 – team member and co-author of the domestic report.
 2. COST Action A21 “Restorative justice developments in Europe” – November 2002 – November 2004, European Cooperation in Science and Technology – coordinator of the Polish participants , author of the domestic report.
 3. “Kariery kryminalne nieletnich sprawców przestępstw” [The criminal careers of juvenile offenders] – 2010–2012; No. N N110 088939, financed by the Ministry of Science and Higher Education – a team member responsible for the topic “The subsequent fates of juveniles who participated in an experimental mediation programme with injured parties”.
 4. Research Project No. 1H02A 034 28 “Stan i perspektywy rozwoju probacji w Polsce” [The state of and prospects for probation in Poland] financed by the State Committee for Scientific Research -a team member.
 5. Research Project No. NN 110 058136 “Przestępczość i jej kontrolowanie w rzeczywistości społecznej i politycznej” [Crime and controlling it in a social and political world] financed by the Ministry of Science and Higher Education. I was a team member.

Selected publications:

 • B. Czarnecka-Dzialuk, Kary kombinowane – kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności orzekane na podstawie art. 37b k.k. Zagadnienia teoretyczne i praktyka orzecznicza Warszawa 2017, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Refleksje o sytuacji ofiar przestępstw w świetle badań, w: L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka (red.): Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej, Warszawa 2017, s.115-130
 • B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Zmiany w angielskiej probacji – czy resocjalizacja stanie się biznesem? w: K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Warszawa 2017
 • K. Drapała, B. Czarnecka-Dzialuk, Zagadnienia recydywy nieletnich w świetle badań zagranicznych i polskich w: G. Kudlak (red.), Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju, Warszawa 2016
 • K. Drapała, B. Czarnecka-Dzialuk, Kontrowersje wokół reagowania na przejawy demoralizacji nieletnich. Opinie praktyków, „Prawo w Działaniu”, 2015, nr 23
 • K. Drapała, B. Czarnecka-Dzialuk, Przejawy demoralizacji jako podstawa działań podejmowanych wobec nieletnich przez sądy rodzinne, „Prawo w Działaniu”, 2015, nr 22
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Poland: twenty years of restorative justice implementation, “Restorative Justice: An International Journal”, 2015, Vol. 3, Issue 3
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Access to mediation for victims of domestic violence, http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2015/06/Beata-Conference-on-access-to-mediation-in-DV-cases.pdf
 • K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives, Ashgate 2015
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Profilaktyczne aspekty sprawiedliwości naprawczej – prezentacja wyników badań nieletnich uczestników mediacji, w: M. Plucińska (red.), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań 2014
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Juveniles at the cross-roads reoffending-desistance: role of mediation – example from Poland, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego”, 2012–2013, nr 20
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Rola sprawiedliwości naprawczej w reagowaniu na przestępczość i demoralizację nieletnich, w: K. Sawicki, K. Konaszewski (red.), Środowiskowy wymiar niedostosowania. Teorie – badania – praktyka, Białystok 2014
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Dalsze losy nieletnich uczestników eksperymentalnego programu mediacji z pokrzywdzonymi, w: J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacje w prawie, Kraków 2014
 • K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013
 • K. Drapała, , B. Czarnecka- Dzialuk, A. Więcek-Durańska, Odpowiedzialność nieletnich za czyny z art. 10 § 2 k.k. przed sądem karnym, „Archiwum Kryminologii”, 2013, t. XXXIV
 • B. Czarnecka-Dzialuk, O doskonaleniu przepisów dotyczących mediacji w sprawach karnych oraz nieletnich, w: J. Utrat-Milecki (red.), Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności, Warszawa 2013
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Perspektywy i bariery mediacji w opinii prokuratorów i sędziów, w: L. Mazowiecka (red.), Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego, Warszawa 2013
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Mediacja w sprawach karnych w opinii sędziów i prokuratorów, w: A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Reagowanie na czyny karalne i demoralizację nieletnich w opinii sędziów rodzinnych, w: A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Reagowanie na czyny karalne i demoralizację nieletnich – koncepcje teoretyczne, statystyki i opinie sędziów rodzinnych, w: A. Siemaszko (red.), Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2011
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Wprowadzanie mediacji w sprawach nieletnich – polskie doświadczenia i perspektywy, w: P. Hofmański, S. Waltoś (red.) przy współpracy A. Matukin. M. Rusinek, W kręgu prawa nieletnich, Warszawa 2009
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Propozycje nowych uregulowań dotyczących mediacji w sprawach nieletnich, ,,Archiwum Kryminologii’’, 2009, t. XXIX–XXX
 • B. Czarnecka-Dzialuk, Wprowadzanie mediacji miedzy ofiarą i sprawcą – polskie doświadczenia i perspektywy, w: L. Mazowiecka (red.), Mediacja, Warszawa 2009

Contact

Office hours

unpaid leave

Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences

Nowy Świat 72 (Staszic Palace)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl