Academic staff

Ph.D Konrad Buczkowski

Assistant Professor in the Department of Criminology of Institute of Law Studies in the Polish Academy of Sciences and in the Department of Criminal Law at the Institute of Justice, Ministry of Justice of the Republic of Poland. His main subjects of professional interest are: economic crime, insurance fraud, money laundering, white-collar crime and cybercrime. He is a member of the European Society of Criminology and the Member of the Board of the Polish Society of Criminology.

WWW: http://pan.academia.edu/KonradBuczkowski

Selected publications

Books:

 • „Przestępstwa gospodarcze w praktyce prokuratorskiej i sądowej” (współautor z Michałem Wojtaszkiem) Oficyna Naukowa, Warszawa 1998
 • „Przestępstwa gospodarcze” Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000
 • „Economic Crime” (współautor z Michałem Wojtaszkiem), [w:] “Crime and Law Enforcement in Poland. On the threshold of XXI Century.”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000
 • „Pranie pieniędzy” (współautor z Michałem Wojataszkiem), Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2001
 • „Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki” (współautor z Pawłem Bachmatem, Beatą Czarnecką-Dzialuk, Katarzyną Drapałą, Beatą Gruszczyńską, Romanem Kulmą, Markiem Marczewskim, Pawłem Ostaszewskim, Anną Więcek-Durańską, Dobrochną Wójcik), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010
 • „Przestępstwa bazowe w zawiadomieniach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawach o pranie pieniędzy”, [w:] „Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości”, A. Siemaszko (red.), Warszawa 2011
 • “The role of politicians and the media in society’s perception of crime” (współautor z Anną Kossowską, Witoldem Klausem, Ireną Rzeplińską i Dagmarą Woźniakowską-Fajst), , [w:] A. Šelih, A. Završnik (eds.), Crime and Transition in Central and Eastern Europe, Wyd. Springer, New York-Heidelberg-Dordrecht-London 2012
 • „Przestępstwa skarbowe jako czyny bazowe w konstrukcji prania pieniędzy”, [w:] „Księga pamiątkowa ku czci prof. Teodora Szymanowskiego”, A. Rzepliński (red.), Warszawa 2013
 • „Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce” (współautor z Beatą Czarnecką – Dzialuk, Anną Kossowską, Witoldem Klausem, Ireną Rzeplińską, Pauliną Wiktorską i Dagmarą Woźniakowską-Fajst), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2013
 • „Empowering the Victims of Crime: A Real Goal of the Criminal Justice System or No More Than a Pipe Dream” (współautor z Witoldem Klausem i Pauliną Wiktorską), [w:] G. Meško, J. Tankebe (eds.), Trust and Legitimacy in Criminal Justice. European Perspective, Wyd. Springer, New York-Heidelberg-Dordrecht-London 2015
 • „Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives”, współautor z Beatą Czarnecką – Dzialuk, Anną Kossowską, Witoldem Klausem, Ireną Rzeplińską, Pauliną Wiktorską i Dagmarą Woźniakowską-Fajst), Wyd. Ashgate / Routledge, London, New York 2015
 • “Przestępczość korupcyjna z perspektywy europejskich badań porównawczych” (współautor z Beatą Gruszczyńską), [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • „Szara strefa gospodarcza a badanie zjawiska korupcji w państwach Unii Europejskiej” współautor z Pawłem Bachmatem, Beatą Gruszczyńską i Markiem Marczewskim), [w:] Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce poprzez efektywny wymiar sprawiedliwości, UN Global Compact Network Poland, Warszawa 2016
 • „Wpływ zmian społecznych na kształt i dynamikę przestępczości gospodarczej – zarys problematyki”, [w:] „Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości”, K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017 str. 2
 • „Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstw gospodarczych – wyniki badań aktowych”, [w:] „Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne”, W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017

Articles:

 • „Przestępstwa giełdowe. Opis regulacji prawnej”, [w:] “Przegląd prawa karnego”, 1997, nr 17
 • „Przestępstwa giełdowe – nowa regulacja prawna”, [w:] “Przegląd prawa karnego”, 1998, nr 18
 • „Przestępstwo lichwy w kodeksie karnym – przeszłość i teraźniejszość”, [w:] “Państwo i prawo”, 1999, nr 7 (641)
 • „Lichwa pieniężna – zagadnienia cywilnoprawne” (współautor), [w:] “Przegląd Prawa Handlowego”, 1999, nr 8 (83)
 • „Piramidy finansowe – zagadnienia ochrony prawnokarnej”, [w:] „Monitor prawniczy”, 2000, nr 5
 • „Umowa licencyjna / Licence agreement”, [w:] „Monitor prawniczy”, 2000, nr 6 (współautor)
 • „Umowa zbycia udziałów / Share transfer agreement”, [w:] „Monitor prawniczy”, 2000, nr 7 (współautor)
 • „Akt zawiązania spółki akcyjnej (zawiązanie prywatne) i statut spółki akcyjnej / Founding deed for a joint stock company (private formation) and statute for a joint stock company”, [w:] „Monitor prawniczy”, 2000, nr 8 (współautor)
 • „Komentarz do ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny”, [w:] „Komentarz do Dziennika Ustaw” nr 23 (403) z 2.07.2000 r.
 • „Komentarz do ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy”, [w:] „Komentarz do Dziennika Ustaw” nr 30 (410) z 20.08.2000 r.
 • „Komentarz do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy – Prawo bankowe”, [w:] „Komentarz do Dziennika Ustaw” nr 44 (424) z 22.11.2000 r.
 • „Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł”, [w:] „Komentarz do Dziennika Ustaw” nr 51 (431) z 14.01.2001 r.
 • „Problematyka oszustwa asekuracyjnego a definicja oszustwa – zagadnienia dogmatyczne i praktyka organów ścigania (materiały na konferencję „Prawo w ubezpieczeniach”, Warszawa 21 marca 2001 r.), [w:] „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja”, Nr 4/2001
 • „Rażące niedbalstwo oraz przyczynienie się w teorii oraz orzecznictwie – wybór tez z orzecznictwa (materiały na konferencję „Prawo w ubezpieczeniach”, Warszawa 21 marca 2001 r.), [w:] „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja”, Nr 4/2001
 • „Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia”, [w:] „Komentarz do Dziennika Ustaw” nr 39 (471) / 2001.
 • „Komentarz do Ustawy z dnia 20 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł”, [w:] „Komentarz do Dziennika Ustaw” nr 44 (525) / 2002. str. 3
 • „Przestępstwa związane z kartami płatniczymi – zagadnienia podstawowe”, [w:] „Przegląd Prawa Karnego”, Warszawa 2006, nr 25
 • „Przepadek korzyści majątkowej po nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2003 r. Wyniki badań aktowych”, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii”, Warszawa 2007 nr 17
 • „Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w wybranych krajach”, [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2007, nr 3
 • „Sprawca przestępstwa oszustwa asekuracyjnego – spojrzenie kryminologiczne”, [w:] „Archiwum Kryminologii”, t. XXIX-XXX, Warszawa 2007-2008
 • „Zakład Kryminologii INP PAN z perspektywy współczesnej” , [w:] „Archiwum Kryminologii”, t. XXIX-XXX, Warszawa 2007-2008 (współautor z Witoldem Klausem i Dagmarą Woźniakowską-Fajst)
 • „Skuteczność odzyskiwania korzyści majątkowych uzyskanych przez sprawców przestępstwa – analiza przepadków orzeczonych na podstawie art. 45 k.k.” [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2010, nr 8
 • „Rola polityków i mediów w społecznym odbiorze przestępczości” (współautor z Anną Kossowską, Witoldem Klausem, Ireną Rzeplińską i Dagmarą Woźniakowską-Fajst), [w:] „Studia Prawnicze”, Warszawa 2012, nr 2
 • „Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) – ocena skuteczności zwalczania patologii w pozyskiwaniu środków na cele gospodarcze.”, [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2012, nr 11
 • „Przestępstwa na szkodę wierzycieli (art. 300 – 302 k.k.) – wybrane aspekty praktyki ścigania”, [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2013, nr 16
 • „Porwania rodzicielskie. Analiza umorzeń i odmów wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k.” (współautor z Katarzyną Drapałą), [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2014, nr 18
 • „Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki. Analiza orzeczeń sądowych w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k.”, [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2014, nr 19
 • „Przeciwdziałanie naruszeniom zakazu wstępu na imprezę masową.” (współautor z Michałem Jankowskim), [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii”, Warszawa 2014, nr 21
 • „Oszustwo asekuracyjne (art. 298 k.k.) w praktyce wymiaru sprawiedliwości”, [w:] „Archiwum Kryminologii”, t. XXXV, Warszawa 2014
 • „Zmowy przetargowe” jako jedna z postaci przestępstwa z art. 305 k.k.”, [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2015, nr 23
 • „Postępowania w sprawach o przestępstwa „stadionowe” – trudności z ustalaniem sprawstwa oraz ich wpływ na sprawność procesu” (współautor z Michałem Jankowskim), [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii”, Warszawa 2015, nr 22
 • „Koncepcja kryminalizacji migracji a przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych”, [w:] „Archiwum Kryminologii”, t. XXXVIII, Warszawa 2016
 • „Skuteczność zwalczania przestępstw przeciwko bezpieczeństwu elektronicznie przetwarzanej informacji na podstawie badań aktowych przestępstwa z art. 287 k.k.”, [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2016, nr 26
 • „Foreingners in the Polish prisons. The law and practice of taking into account cultural differences.” (współautor z Katarzyną Drapałą), [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii”, Warszawa 2014, nr 27

Other:

a) books

 • „Wzory umów i pism / Compendium of legal templates. Dwujęzyczne wydanie polsko-angielskie / Bilingual Polish – English edition” (współautor z Jackiem Bogudzińskim i Andrzejem Kaznowskim), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000; 2 wyd. Warszawa 2004; wyd. 3 Warszawa 2013
 • „Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów gospodarczych. Wersja polsko-angielska.” (współautor z Jackiem Bogudzińskim i Andrzejem Kaznowskim), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • „Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i innych pism w prawie spółek. Wersja polsko-angielska.” (współautor z Jackiem Bogudzińskim i Andrzejem Kaznowskim), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016

b) articles

 • „Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective (XIII Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Budapeszt, 4 – 7.9.2013 r.), [w:] „Państwo i Prawo”, Warszawa 2014, Nr 10
 • “Kryminologia europejska: inspiracja przez różnorodność (Międzynarodowa konferencja naukowa, Praga, 10 – 13.9.2014 r.), w:] „Państwo i Prawo”, Warszawa 2015, Nr 11
 • „Sprawozdanie z XV Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Porto, 2 – 5 września 2015 roku”, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii” Warszawa 2015, nr 22 (współautor)

Contact

Office hours

Wednesday, 9:00-11:00, room 248

Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences

Nowy Świat 72 (Staszic Palace)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl