Academic staff

Ph.D Małgorzata Łączkowska-Porawska

Interests of research:

Civil law, with particular emphasis on family and inheritance law, especially: the marriage as a legal relationship, matrimonial property regimes, statutory succession of family members, bioethics.

Selected Bibliography:

 • G. Jędrejek, P. Pogonowski, Działalność gospodarcza małżonków, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2002, recenzja RPEiS 2003r., z. 2, s. 279
 • Rodzinnoprawne dylematy wspomaganej prokreacji, w: Dawanie życia, red. J. Gadzinowski, L. Pawelczyk, J. Wiśniewski, Poznań 2003r., s. 87
 • Propozycje zmian regulacji ustawowego małżeńskiego ustroju majątkowego, w: Prawo wobec wyzwań współczesności, Poznań 2004r., s.87
 • Prowadzenie przedsiębiorstwa należącego do majątku wspólnego małżonków w świetle nowych przepisów k.r.o., Przegląd Prawa Handlowego 2005, nr 4, s. 8
 • Czy istnieje prawo do „posiadania” dziecka? w: Prawne, medyczne i aksjologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, red. J. Haberko, M. Łączkowska, Poznań 2005, s. 70
 • Związki osób tej samej płci w świetle prawa polskiego, w: Prawo wobec wyzwań współczesności, red. P. Wiliński, B. Guzik, O. Krajniak, Poznań 2006r., s. 359-365.
 • Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju wspólności ustawowej, C.H. Beck 2006r.
 • The legal status of the unborn, Archives of perinatal medicine volume 12 (3) 2006r., s.11.
 • Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej a ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, Przegląd Prawa Handlowego 2007r., nr 7, s. 9.
 • Umowa majątkowa małżeńska – glosa do Wyroku SN z 28.4.2004 r., III CK 469/02 Monitor Prawniczy 2007r., nr 8.
 • Rodzaje i skuteczność umów majątkowych małżeńskich, w: Europeizacja prawa prywatnego, Maksymilian Pazdan (red.), Wojciech Popiołek (red.), Ewa Rott-Pietrzyk (red.), Maciej Szpunar (red.) tom I s. 677 Wolters-Kluwer 2008r., s. 677-697.
 • Dziecko na zamówienie, czyli wspomagana prokreacja i prenatalne ingerencje genetyczne, Prawo i medycyna.pl 2008r., nr 3 (wydawnictwo internetowe)
 • Stosunek prawny pokrewieństwa a pochodzenie genetyczne Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego, red. Andrzejewski M., Kociucki L., Łączkowska, M., Schulz A., TNoiK 2008r. s. 301-316.
 • Skutki ogłoszenia upadłości dla stosunków majątkowych małżeńskich, Epikeia Studia Prawnicze Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 2008r., nr 1, s.108-132.
 • Prawne i pozaprawne aspekty adopcji, red. M. Andrzejewski, M. Łączkowska, Poznań 2008r.
 • Kontrowersje wokół udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, Rodzina i prawo 2009r., nr 11, s. 21.
 • Przyszłość rodzinnego prawa majątkowego w Europie (Międzynarodowa konferencja naukowa, Cambridge, 8-10 IV 2010), M. Łączkowska, A. N. Schulz, A. Urbańska Państwo i Prawo 2010r. z. 11, s. 127.
 • Refleksje o przyszłości rodzinnego prawa majątkowego w Europie, M. Łączkowska, A. N. Schulz, A. Urbańska, Rodzina i Prawo 2011 z. 17-18, s. 56-77.
 • Ustalanie macierzyństwa i ojcostwa w przypadku zabiegów medycznie wspomaganej prokreacji ludzkiej, Acta Iuris Stetinensis, 2011r., nr 691, s. 29-46.
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze. Repetytoria, M. Łączkowska, A. N. Schulz, A. Urbańska, C.H. Beck 2012r.
 • Instytucjonalna ochrona praw dziecka w Polsce w: Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne. red. M. Andrzejewski, Poznań 2012r., s. 89-106.
 • Dziedziczenie ustawowe członków rodziny spadkodawcy, Rejent 2012r., z. 5 s. 19-52.
 • Prawo alimentacyjne jako przykład regulacji prawnej solidarności międzypokoleniowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012r., z. 3, s.155-174.
 • Charakter prawny rejestrowanego związku partnerskiego w świetle polskich projektów regulacji, w: Związki partnerskie, debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, Toruń 2013, s. 171-208.
 • Niedopuszczalność ustalenia nieistnienia małżeństwa z powodu złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli – glosa do wyroku SN z 22.2.2012 r., IV CSK 240/11, OSNC Nr 9/2012, poz. 106, Monitor Prawniczy 3/2014.
 • Zasada trwałości małżeństwa w polskim prawie rodzinnym – aspekty materialne i procesowe, Studia Prawnoustrojowe 2014, nr 24, s. 61-82.
 • Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie Frederic Hay przeciwko Credit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sevres , Forum Prawnicze 2014, nr 4 s. 48-54.
 • Kilka uwag na temat nowelizacji Kodeksu ro¬dzinnego i opiekuńczego dokonanych w ostatniej dekadzie, Acta Iuris Stetinensis, 2014r, nr 6, s. 573-584.

Current grants:

 • Co-author: The minor child, parents and the state. Contemporary Polish legal conditions for implementation of the principles of the child’s best interests and participation (Head: Prof. M. Andrzejewski, National Science Centre, UMO-2015/19/B/HS5/03014, field of research: The legal situation of a child in the procedure of divorce).

Contact

Office hours

Monday, 12:00-14:00

Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences

Nowy Świat 72 (Staszic Palace)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl