Academic staff

Ph.D Paulina Wiktorska

Lawyer and sociologist. She completed her doctoral studies at the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, and currently works there as an Assistant Professor at the Department of Criminology. She is member of the European Society of Criminology and the Polish Society of Criminology. She works with problems concerning criminal law and policy, especially criminal executory law, adolescent criminality, violence towards next – of – kin, and the sociology of law. She works as a training coach. She is the author of many scientific publications.

Selected publications:

 • P. Wiktorska, Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 1 – 324;
 • P. Wiktorska, Niepokojące kierunki projektów nowelizacji prawa karnego, [w:] Skuteczność oddziaływań penitencjarnych, red. M. Kuć, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 313 – 321;
 • P. Wiktorska, Cechy osobowościowe i preferencje zawodowe studentów aspirujących do roli prawnika, [w:] Studenci prawa o studiach i perspektywach zawodowych, red. naukowa E. Łojko, Warszawa 2011, s.155 – 177;
 • P. Wiktorska; Młodociani w świetle prawa i badań kryminologicznych, „Archiwum Kryminologii”, Tom XXXIV, Warszawa 2012, s.135 – 156;
 • P. Wiktorska; Polityka kryminalna i polityka karna we współczesnej polskiej rzeczywistości, „Archiwum Kryminologii”, Tom XXXIV, Warszawa 2012, s. 401 – 426;
 • P. Wiktorska; Przyszłość więzienia, [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, s. 1130 – 1140;
 • B. Czarnecka – Dzialuk, P. Wiktorska, Sprawiedliwość i jej różnorodne oblicza, [w:] Społeczno – polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013, s. 229 – 258;
 • I. Rzeplińska, P. Wiktorska, Kontrolowanie Przestępczości, [w:] Społeczno – polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013, s. 259 – 286;
 • P. Wiktorska, Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – w kierunku racjonalizacji czy biurokracji?, [w:] Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, red. naukowa A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska, Warszawa 2013, s. 419 – 437;
 • P. Wiktorska, Kontrakt menedżerski, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” Nr 6 (761), Warszawa 2013, s. 27 – 33;
 • P. Wiktorska, Przeciwdziałanie przemocy wobec najbliższych, [w:] Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności, red. J. Utrat – Milecki, Warszawa 2013, s. 178 – 191;
 • P. Wiktorska, Proces kształtowania się nowożytnego systemu penitencjarnego i sądownictwa penitencjarnego w Polsce, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego” nr 20, Warszawa 2012 – 2013;
 • P. Wiktorska, Prawo penitencjarne na tle innych gałęzi prawa i wybranych problemów polityki karnej i penitencjarnej, „Archiwum Kryminologii” Tom XXXV, Warszawa 2014, s. 377 – 390;
 • W. Klaus, K. Buczkowski, P. Wiktorska, Empowering the victims of crime: a real goal of the criminal justice system or no more than a pipe dream, [in:] Gorazd Mesko – Justice Tankebe Editors, Trust and Legitymacy in Criminal Justice. European Perspectives, 2015, s. 65 – 92;
 • P. Wiktorska, Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności jako instytucja polityczno – kryminalna, [w:] red. A. Kwieciński, Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009 – 2014, Wrocław 2014, s. 197 – 208 ;
 • P. Wiktorska, Przemoc wobec kobiet – analiza kryminologiczna skuteczności instytucji ochrony ofiar [w:] Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców, red. W. Klaus, Warszawa 2014 s. 227 – 245,
 • P. Wiktorska, Measures associated with the subjection of the perpetrator to the probation in Polish penal law, [w:] “Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego” nr 20/2012- 2013, Warszawa 2013, s. 78 – 85;
 • P. Wiktorska, Polityka karna wobec cudzoziemców przebywających w Polsce,
  „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. S. Batawii”, nr 22/2015, Warszawa 2015, s. 27 – 37;
 • K. Buczkowski, B. Czarnecka Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska – Fajst, D.Wójcik, Crominality and Criminal Justice in Contemprorary Poland, 2015;
 • P. Wiktorska, Zmiany w kontrolowaniu zjawiska przemocy wobec najbliższych, [w:] „Zmiana czy kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości”, red. P. Wiktorska, D. Woźniakowska – Fajst, W. Klaus, K. Buczkowski, Warszawa 2017, s. 219 – 230;
 • P. Wiktorska, Prawnicy o prawie i swojej profesji [w:] „Tygodnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, Płock 2016, s. 481 – 526;
 • Paulina Wiktorska, Maria Rychlik, Polityka karna wobec cudzoziemców w Polsce, [w:] „Archiwum Kryminologii” Tom XXXVIII, Warszawa 2016, s. 61 – 92;
 • Paulina Wiktorska, Wybrane zmiany w procedurze administracyjnej [w:] „Tygodnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, Płock 2017, s. 675 – 686;
 • P. Wiktorska, Zagrożenie wtórną wiktymizacją podczas mediacji [w:] Z problematyki wiktymologii, red. L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka, warszawa 2017, s. 398 – 410.

Contact

Office hours

Thursday, 9:00-11:00

Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences

Nowy Świat 72 (Staszic Palace)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl